Ogłoszenie – nabór badaczy i badaczek w ramach projektu Artecitya

Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku, we współpracy z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie, ogłasza nabór badaczy i badaczek mających przeprowadzić badania odbioru sztuki w przestrzeni publicznej w 4 europejskich miastach (Paryż, Berlin, Gdańsk, Saloniki).

Przedmiotem badania są:
• nowe strategie, używane zarówno przez instytucje, jak i przez aktorów indywidualnych, w celu przyciągnięcia nowej publiczności i umożliwienia jej partycypacji w procesach twórczych;
• społeczny odbiór tych strategii oraz dzieł sztuki powstałych z ich udziałem.

Głównym celem procesu badawczego jest zidentyfikowanie przykładów tych strategii w wybranych miastach, wyselekcjonowanie kluczowych (dla danego miasta i danego okresu czasu) obiektów lub instalacji artystycznych wpisujących się w ramy tych strategii, określenie głównych aktorów angażowanych przez te strategie, opisanie i przeanalizowanie społecznego odbioru tych strategii oraz dzieł sztuki powstałych z ich udziałem oraz przeanalizowanie form partycypacji kształtowanych przez te strategie. Badanie będzie realizowane w formie wizyty studyjnej w wybranym mieście poprzedzonej analizą desk-research.

Badacze i badaczki, którzy zostaną wybrani w toku postępowania rekrutacyjnego, zostaną podzieleni na cztery dwuosobowe zespoły (w każdym znajdzie się jeden badacz/badaczka oraz jeden ekspert lub ekspertka współpracujący lub współpracująca z IBPP). Każdy z zespołów zostanie przyporządkowany do jednego z miast na podstawie zgłoszonych w procesie rekrutacji preferencji i znajomości języków obcych.

Przesyłając zgłoszenie prosimy o wskazanie, w którym z miast (Paryż, Berlin, Gdańsk, Saloniki) badacz lub badaczka chcą przeprowadzić badania.

Zakres zadań:

• Każdy z dwuosobowych zespołów będzie zobowiązany do przeprowadzenia badania odbioru sztuki w przestrzeni publicznej w jednym, wybranym mieście spośród następujących: Paryż, Berlin, Gdańsk, Saloniki;
• Badanie zostanie zrealizowane na podstawie wizyty studyjnej poprzedzonej kontaktem z instytucjami partnerskimi w ramach projektu oraz analizą desk-research;
• Badacze i badaczki będą zobowiązani do prowadzenia dokumentacji procesu badawczego oraz sporządzenia raportu badawczego.

Wymagania:

• wyższe wykształcenie (preferowane kierunki humanistyczne);
• doświadczenie w realizacji badań terenowych z zakresu kulturoznawstwa, etnologii, antropologii, socjologii lub dziedzin pokrewnych;
• znajomość tematyki sztuki w przestrzeni publicznej;
• znajomość języków obcych (niemiecki – przypadku aplikowania do badania w Berlinie, francuski – w przypadku aplikowania do badania w Paryżu, nowogrecki – w przypadku aplikowania do badania w Salonikach);
• samodzielność, kreatywność i odpowiedzialność za powierzone zadania.

Wymagane dokumenty formalne:

• życiorys (CV),
• próbna analiza (nie dłuższa niż pięć stron znormalizowanego maszynopisu) wybranego obiektu sztuki w przestrzeni publicznej zawierającej analizę relacji kontekstów (miejsca, lokalnego, społecznego etc.), odbioru społecznego i ewentualnych kontrowersji związanych z obiektem, jego znaczenia dla danej przestrzeni i określenia głównych aktorów zaangażowanych w powstanie dzieła;

Oferujemy:

• wizyty studyjne w okresie kwiecień-sierpień 2017 w oparciu o umowę cywilnoprawną;
• pokrycie kosztów przejazdu, zakwaterowania i pobytu na miejscu;
• możliwość zdobycia doświadczenia w realizacji badań społecznych oraz analizy sztuki w przestrzeni publicznej.

Dokumenty aplikacyjne: CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać przesyłając drogą elektroniczną na adres: kontakt@ibpp.pl lub osobiście w siedzibie Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Malarstwa, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa) w dni robocze w godz. 10:00-15:00 do dnia 17.02.2017 r. do godziny 16:00.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami, które zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną.

Badanie jest częścią projektu Artecitya (artecitya.eu), finansowanego z europejskiego programu Kreatywna Europa 2014-2020.

1logotypy na www

PATRONI / PARTNERZY