Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu outdoorgallerygdansk.eu

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA outdoorgallerygdansk.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013.04.15

Data ostatniej istotnej aktualizacji:brak

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona została sprawdzona przy wykorzystaniu serwisu http://achecker.ca/checker/index.php.

Treści niedostępne:

 • Brak określenia języka strony

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazów

 • Brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób g/Głuchych

 • Brak możliwości zmiany kontrastu

 • Brak możliwości powiększenia treści

 • Brak określenia odstępów w tekście

 • Brak uproszczonego układu wizualnego

 • Brak możliwości alternacji orientacji strony poziomo/pionowo

 • Brak możliwości wyłączenia animacji

 • Brak znaczników tabeli w informacjach tabelarycznych

 • Brak automatycznego odczytywania komunikatów (zmiana treści bez zmiany kontekstu)

 • Brak etykiet lub instrukcji przy treści wprowadzanej przez użytkownika

 • Brak etykiet przy treściach klikalnych

 • Brak mapy serwisu

Wyłączenia:

 • Multimedia opublikowane przed 2019.09.23,

 • Transmisje multimediów nadawanych na żywo,

 • Mapy wyłączone są z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.03.23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty Klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Nie zawiera ona skrótów klawiaturowych, które wchodzą w konflikt z programami asystującymi.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. Dostępności Noemi Etush, n.etush@laznia.pl; tel. (58) 305 40 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA mieści się w dwóch siedzibach.

CSW ŁAŹNIA 1, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk

Dojście do wejścia głównego od ulicy Śluzy jest jednopoziomowe. Bezpośrednio przed wejściem zapewniono schody oraz pochylnię.

W większości miejsc wokół budynku zapewniono równą nawierzchnię, wyjątek stanowi kostka granitowa na dojściu do schodów i pochylni przed wejściem głównym.

Przy przejściach dla pieszych znajdujących się przy instytucji zapewniono obniżone krawężniki, na jezdni wyrównano nawierzchnię (na ulicy znajdują się kocie łby). Dla osób poruszających się na wózku problem stanowić mogą rynsztoki znajdujące się przy krawędzi przejść (możliwość zablokowania koła wózka i upadku).

CSW nie posiada własnych miejsc parkingowych. Goście mogą korzystać z miejsc publicznych znajdujących się w pobliżu budynku. W sąsiedztwie obiektu zapewniono jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnością (po przeciwnej stronie ul. Jaskółczej).

Szerokości drzwi, ciągi komunikacyjne i windy znajdujące się w budynku spełniają wymogi dostępności. Na wszystkie istotne kondygnacje można dostać się za pomocą schodów i windy.

Kasa biletowa znajduje się za wysoką ladą co stanowi utrudnienie dla osób poruszających się na wózkach, niskorosłych i dzieci. W tym miejscu można bezpłatnie wypożyczyć słuchawki wyciszające.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

W budynku nie znajduje się pętla indukcyjna oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dojazd do CSW ŁAŹNIA 1 z Dworca Głównego:

tramwajami numer 8 i 9. Wysiąść należy na przystanku Akademia Muzyczna, następnie kierować się w stronę ulicy Łąkowej;

autobusami numer 106, 111. Wysiąść należy na przystanku Wróbla;

autobusem numer 911. Wysiąść należy na przystanku Śluza.

CSW ŁAŹNIA 2, ul. Strajku Dokerów 5, 80-544 Gdańsk

Dojście do wejścia głównego jest jednopoziomowe.

Do wejścia prowadzi pas z płyt kamiennych. Przejście przez bramę wjazdową na teren CSW wykonane jest z nierównej kostki granitowej.

Na terenie CSW zapewniono parking. Nie zapewniono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Wszystkie miejsca parkingowe znajdują się na nierównej kostce granitowej. Również ciąg pieszo-jezdny prowadzący od miejsc do wejścia wykonany jest z takiej kostki.

Poza terenem obiektu chodnik wykonano z płyt betonowych.

Przy pobliskich przejściach dla pieszych zapewniono obniżone krawężniki, jednakże nie zapewniono oznaczeń dotykowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Szerokości drzwi, ciągi komunikacyjne i windy znajdujące się w budynku spełniają wymogi dostępności. Na wszystkie istotne kondygnacje można dostać się za pomocą schodów i windy.

Kasa biletowa znajduje się za wysoką ladą co stanowi utrudnienie dla osób poruszających się na wózkach, niskorosłych i dzieci. W tym miejscu można bezpłatnie wypożyczyć słuchawki wyciszające.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

W budynku nie znajduje się pętla indukcyjna oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku znajduje się pokój wyciszenia.

Dojazd do CSW ŁAŹNIA 2 z Dworca Głównego:

Tramwajami numer 7, 10. Wysiąść należy na przystanku Plac Wolności.

Dojazd do CSW ŁAŹNIA 2 z Wrzeszcza:

Tramwajem numer 5. Wysiąść należy na przystanku Plac Wolności.

Dojazd do CSW ŁAŹNIA 2 z Żabianka SKM:

Autobusem numer 148. Wysiąść należy na przystanku Plac Wolności.

Dojazd do CSW ŁAŹNIA 2 z Niedźwiednika:

Autobusem numer 283. Wysiąść należy na przystanku Plac Wolności.

Informacje dodatkowe

Automatyczna walidacja strony www pod kątem jej dostępności walidatorami online nie jest w pełni miarodajna i nie zastąpi obiektywnych testów wykonanych przez osoby z niepełnosprawnościami. W związku z tym Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA zobowiązuje się do przeprowadzenia co dwuletnich audytów dostępności swoich stron.

Niezależnie od tego Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA wykonało testy dostępności strony dostępnymi powszechnie narzędziami.

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo oraz nad uzupełnianiem opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazów.